Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. 

 

Onze huidige MR-leden

 

Oudergeleding:                                                          Personeelsgeleding:

 

Ingo Voncken              voorzitter                                Ilse Smeets                 vicevoorzitter

Rowena Hensgens     secretaris                                Demi Rutten              lid